Co musisz wiedzieć na temat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

Zgodnie z artykułem 237 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi odzież roboczą adekwatną dla danego stanowiska lub wypłacić ekwiwalent za zakup tej odzieży przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany również zadbać o to, żeby odzież robocza była czysta. Jeżeli mieście funkcjonuje pralnia lub zakład, który zajmuje się serwisowaniem odzieży roboczej taki jak Stapol to tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie ma możliwości prania odzieży pracowników? Jeżeli odzież nie została skażona środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi kodeks pracy dopuszcza możliwość wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Do przechowywania takiej odzieży pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobne zamknięte szafki lub pomieszczenia i pod żadnym pozorem pracownik nie może sam jej odpylać ani prać. 

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

Żadne przepisy nie narzucają z góry w jaki sposób ustalić wartość ekwiwalentu za pranie dla pracowników. Zasady obliczaniaa wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracodawca powinien ustalić i zawrzeć je na przykład w regulaminie pracy. Przy ustalaniu zasad powinny być wzięte pod uwagę:

– aktualnie obowiązujące ceny na rynku, np. średnia cen z miejscowych pralni lub poprzez obliczenie (na podstawie złożonych przez pracowników oświadczeń) iloczynu ceny zużytych środków piorących, zużytej wody, energii energii elektrycznej, ewentualnie stopień amortyzacji pralki

– częstotliwość prania 

– wymiar etatu

– stanowisko – nie każdy pracownik ma jednako brudną pracę

– okres nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub urlopu bezpłatnego

– częstotliwość wypłacania ekwiwalentu (może być co miesięczna, kwartalna)

Przy tym trzeba uważać przy uogólnianiu i ustalaniu stałej „ryczałtowej” stawki, ponieważ bardzo często się zdarza, że kontorole z ZUS kwestionują taką metodę. Wysokość ekwiwalentu powinna odpowiadać wydatkom rzeczywiście poniesionym przez pracowników na ten cel. Najbezpieczniejsze dla pracodawcy jest wypłacanie ekwiwalentu na podstawie oświadczeń złożonych przez pracowników, dokumentujących faktycznie poniesione przez nic koszty.

Czy od ekwiwalentu za pranie odprowadzane są składki ZUS i podatek dochodowy?

W myśl obowiązujących przepisów ekwiwalent za pranie odzieży roboczej stanowi przychód pracownika. Jednak jeżeli jego wysokość odzwierciedla koszty poniesione przez pracownika to nie stanowi od podstawy do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Takie same zasady dotyczą opodatkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Wypłacanie ekwiwalentu wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z czym jest zwolniony z oskładkowania oraz opodatkowania. 

Przepisy dopuszczają jeden wyjątek, a mianowicie ekwiwalent wypłacony pracownikowi, który był przez cały miesiąc nieobecny w pracy nie jest zwolniony z podatku i składek. 

Więcej dowiesz się ze strony firmy Stapol.pl o ekwiwalencie za pranie odzieży roboczej.